Volleybalvereniging Primavo
Januari 2017

Artikel 1.
Het bestuur bestaat uit 3 leden en wordt uitgebreid met commissies. Een commissie wordt bezet door de voorzitter van een door het bestuur ingestelde commissie. De voorzitter heeft de leiding der vereniging; hij presideert en leidt de vergaderingen. De secretaris is belast met het voeren der correspondentie, het verzenden van convocaties voor bestuurs-en algemene vergaderingen, het notuleren van bestuurs- en algemene vergaderingen, het beheer van het ledenbestand, het opmaken van het jaarverslag en de verzorging van het archief. De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen van de vereniging.
Het bestuur regelt de functies en werkzaamheden onderling met uitzondering van de functie der voorzitter. Leden van het bestuur kunnen niet zijn zij, die werken verrichten voor of leveranties doen aan de vereniging. Een bestuurslid mag voor zijn werkzaamheden geen vergoeding uit de kas ontvangen, tenzij onder goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 2.
Vergaderingen van het algemeen bestuur worden uitgeschreven op een termijn van tenminste twee weken. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijnen verkort worden tot respectievelijk vijf en tien dagen.
Artikel 3.
Een vergadering van het bestuur kan niet worden gehouden wanneer niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is.
Artikel 4.
De voorzitter roept een vergadering van het algemeen bestuur bijeen hetzij uit eigen initiatief hetzij op verzoek van een
bestuurslid. De datum, plaats en het uur wordt door de voorzitter bepaald. In deze vergaderingen heeft ieder bestuurslid een stem.
Artikel 5.
Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris met inachtneming van de navolgende voorwaarden:
1. Uiterlijke aanmelding tien dagen voor de algemene vergadering.
2. Geen van deze kandidaatstelling is geldig, indien niet voor de stemming een schriftelijke verklaring van de kandidaat is
overlegd, waarin hij zich bereid verklaart om een eventuele verkiezing te aanvaarden.
Artikel 6.
Met uitzondering van de kascommissie heeft het algemeen bestuur het recht om commissies te benoemen. Deze commissies zullen zich houden aan de volgende regels.
1. Benoeming van de leden vindt plaats door het algemeen bestuur, met uitzondering van de kascommissie en commissie van beroep.
2. De commissie benoemt uit haar midden de voorzitter;
3. Van alle bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt;
4. Afspraken en/of regelingen worden gemaakt met medeweten van het bestuur, en een der leden van het dagelijks bestuur.
Indien aan deze afspraken en/of regelingen financiële gevolgen verbonden zijn, is tenminste toestemming noodzakelijk van het dagelijks bestuur;
5. De voorzitter van de commissie draagt zorg voor het doen uitvoeren van bovenstaande regelingen.
Artikel 7.
Het ledenbestand wordt bijgehouden onder verantwoording van de secretaris. Het bestuur is verplicht alle bescheiden en boeken ten alle tijde aan de leden van de kascommissie ter inzage te leggen, alsmede inlichtingen betreffende de vereniging te verstrekken die gevraagd worden.
Artikel 8.
De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de vermissing van persoonlijke eigendommen van de leden.
Artikel 9.
De leden, spelend in competitieverband, zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de competitiereglementen en voorschriften van de NEVOBO en deze nauwgezet na te leven. Indien door schuld of nalatigheid van een in competitieverband spelend lid het bestuur een boete door de NEVOBO wordt opgelegd, dan kan de desbetreffende speler deze boete zelf voor zijn of haar rekening krijgen.
Artikel 10.
In aansluiting op artikel 5 van de statuten worden leden en jeugdleden onderverdeeld in A en B- leden, resp. jeugdleden. A- leden
en A- jeugdleden zijn die leden, resp. jeugdleden, die de volleybalsport binnen Primavo actief beoefenen. B- leden en Bjeugdleden zijn die leden, resp. jeugdleden, die de volleybalsport binnen Primavo niet actief beoefenen. Voor B- leden zal jaarlijks op de algemene vergadering een aangepast contributiebedrag bepaald worden.
Artikel 11.
Indien er een sponsorcontract is aangegaan dienen de spelers en speelsters van de in het sponsorcontract aangegeven teams, zich op de hoogte te stellen van de inhoud van het sponsorcontract en zich conform dit contract te gedragen.
Artikel 12.
De ter beschikking gestelde sport outfit (kleding) en andere attributen zijn en blijven eigendom van de vereniging. Ze mogen alleen gebruikt worden bij kompetitie wedstrijden en andere manifestaties, door en voor Primavo georganiseerd. Schade ontstaan door gebruik bij activiteiten niet genoemd in bovenstaande, dient door de betreffende speler/speelster vergoed te worden.
Artikel 13.
Bij inschrijving als lid van de vereniging is inschrijfgeld verschuldigd.
Artikel 14.
De contributiebedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso. Voor contributie betaling zonder automatische
incasso wordt € 2,50 per halfjaar per lid aan administratiekosten in rekening gebracht. De verenigingscontributie voor de eerste helft van het seizoen en de Nevobocontributie worden in september/oktober in rekening gebracht. De verenigingscontributie voor de tweede helft wordt in februari in rekening gebracht. Opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan alleen per 1 augustus of per 1 januari van het seizoen. Opzegging of wijziging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de ledenadministratie. Deze kennisgeving dient vier weken voor de ingangsdatum in het bezit te zijn van de ledenadministratie.
Artikel 15.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen plaats hebben in een algemene vergadering met een meerderheid van
stemmen van de aanwezige leden.

Aldus opgemaakt en vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op: [03-02-2017] te Apeldoorn.


De secretaris,
De voorzitter,
De penningmeester,